Algemene voorwaarden slimtheorie.nl

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
Cursist: de natuurlijke persoon die aan slimtheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.2
Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin slimtheorie.nl zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die slimtheorie aan de cursist levert.

1.3
CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van slimtheorie.nl die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.5
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met slimtheorie.nl

1.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.7
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten

1.8
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat slimtheorie.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden slimtheorie.nl niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door slimtheorie.nl gedane aanbieding.

2.2
De door slimtheorie.nl gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn Inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1

Een overeenkomst tussen slimtheorie.nl en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft ingeleverd bij slimtheorie.nl en slimtheorie.nl de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2

Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door slimtheorie.nl uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en slimtheorie.nl aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3

Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien slimtheorie.nl het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.

3.4

Indien slimtheorie.nl nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1

De datum waarop slimtheorie.nl begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door slimtheorie.nl en de cursist onderling afgesproken.

4.2

Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan slimtheorie.nl te melden, waarna slimtheorie en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3

Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan theoriekoning.nl is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan slimtheorie.nl.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1

De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is slimtheorie.nl gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat slimtheorie.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2

Cursist dient zorg te dragen dat slimtheorie.nl alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3

Cursist zal de door slimtheorie.nl eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4

Eventuele schade aan de door slimtheorie.nl geleverde zaken dient door de cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen slimtheorie.nl

6.1

slimtheorie.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.

6.2

slimtheorie.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door vakbekwame / deskundige personen.

6.3

slimtheorie.nl is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van slimtheorie.nl aan de kant van de cursist is ontstaan en die slimtheorie.nl aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1

De door slimtheorie.nl gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen slimtheorie.nl en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door slimtheorie.nl te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is slimtheorie.nl gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de orginele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

8.1

Betaling dient acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door slimtheorie.nl te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3

Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan slimtheorie.nl

8.4

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door slimtheorie.nl gemaakt indien slimtheorie.nl op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5
slimtheorie.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringend redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met slimtheorie.nl voortvloeiende verplichting;
• Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
• Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen theoriekoning.nl
• Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6

Indien slimtheorie.nl overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan slimtheorie.nl verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1
slimtheorie.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld. Noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2
Indien slimtheorie.nl ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is slimtheorie.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
slimtheorie.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van slimtheorie.nl mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder toepasselijke verekeringsovereenkomst.

10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst al bepaald in artikel

10.3
slimtheorie.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4

slimtheorie.nl is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade voor bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door slimtheorie.nl geleverde zaken.

10.5

Indien slimtheorie.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van slimtheorie.nl beperkt tot directe schade.

10.6

De cursist vrijwaart slimtheorie.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit- dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1

Op alle rechtsbetrekking waarbij slimtheorie.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2

Cursist en slimtheorie.nl zullen pas beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Scroll naar boven
Scroll naar top